HOVEDSIDEN
OM KLUBBEN
KLUBBMØTER
AKTIVITETER
FLYPLASSEN
TERMINLISTE
KLUBBSTYRET
SKRAPHANDEL
ARKIVROM
 
 
ADMIN
 

Arkivrommet

Du er her: ARKIVMENY-> MENY ORGANISASJON->ÅRSMØTEDOKUMENTER-> ÅRSMØTE 2013

Årsmøtet 2013

Nordre Skøyen Hovedgård - 5/2-2013

Link til: Årsmøtereferat - Saksdokumenter - Årsrapport 2012

Referat fra årsmøte 2013 for Vingtor RC Club

ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 5. FEBRUAR 2013.

Årets møte ble holdt på Nordre Skøyen Hovedgård. Oppmøtet var veldig bra og anslås til ca 30. Ørjan Rapp ønsket velkommen og åpnet møtet med å be om et minutts stillhet for å hedre og ære Tore Paulsen som klubben med stor sorg nettopp hadde fått melding om var gått bort. Tore minnes som en av grunnleggerne av klubben, en stor mentor og inspirasjonskilde.
Ørjan fortalte så at klubben nå er nødt til å finne en ny flyplassjef da Axel Nordli trekker seg. Axel takkes stort for super jobb utført i forrige sesong. Ny flyplass- og HMS sjef har allerede meldt seg og Roy Johansen ble godt tatt i mot med stor applaus fra salen.
Så ble Kjell Aanvik valgt som møtedirigent og vi gikk i gang med kveldens saksliste.

1) Godkjenne de stemmeberettige.
Ingen merknader anført.

2) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Ingen hadde merknader.

3) Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Som dirigent ble valgt Kjell Aanvik. Som referenter Tore Jemtegaard, Audun Thinn og Jaran Røsaker.

4) Behandle årsmelding
Ørjan leser opp sin egen årsmelding for 2012.
Kjell ber om kommentarer fra salen og det spørres vedrørende mulige råteskader på den nye brakken.
Det anbefales å ta bilder og reklamere så raskt som mulig. Det anses enklere å reklamere mot et firma enn om den var kjøpt privat.
Det ble presisert at det ved kjøp ble bedt om at flere folk ble med ut for å inspirere brakken før man bestemte seg for kjøp. Så skjedde ikke. Det nye styret bes prioritere denne saken.
Med disse kommentarene blir årsmeldingen godkjent.

5) Behandle regnskap
Revisorene har gjennomgått regnskapet og finner det bra men har en kommentar: Det er oppført bankgebyrer i forbindelse med uttak av midler. Kasserer Jaran forteller at kontoen vi har hatt til nå hos Nordea har vært en sparekonto hvor gebyrer påløper ved flere uttak enn 12. Ny brukskonto er opprettet.
Kjell går så gjennom enkeltpostene i regnskapet. Det spørres om punktet strømforsyning etc. Hva inngår her? Jaran finner frem underlaget for dette punktet som i etterkant fremlegges for revisorene. Summen på 11997,70 består av følgende: Aggregat kr 4990,-, Batterier (12V) med tilbehør kr 1807,70 og Solcellepanel etc kr 5200,-.
I punktet Gressbehandling inngår behandling av banen med bl. a. jernsulfid.
Regnskapet kommer, tross store innkjøp som ny brakke, ut i god ballanse og med et lite overskudd på kr 609,-
Regnskapet ble således godkjent.

6) Behandle innkommende forslag og saker
a.
Det er ikke mottatt forslag til saker fra medlemmer innen fristen.
b. Styret fremmer forslag om ny lov for Vingtor RC Club.
Kjell ber om kommentarer eller innsigelser på forslaget. Thore forteller at forslaget til ny lov sammenfaller nært med teksten i den nye lovnormen fra NLF.
Nytt blir det at det skal velges varamedlem i styret. Videre er det nytt at det må være to personer som har tilgang og signeringsrett til klubbens bankkonto. Jaran fikk i oppdrag å sjekke hvordan dette skal gjøres i praksis.
Det kommenteres også at klubben nok er nødt til å søke dispensasjon fra reglen om kvinneandel i styret.
Det stemmes. Den nye loven blir enstemmig vedtatt.

7. Fastsette medlemskontingent for 2014
Styret foreslår å øke kontingenten med kr 100,- i 2014.
Det kommer spørsmål om hvorfor det er nødvendig å heve kontingenten når dagens beholdning er såpass høy (kr 60000).
Ørjan bemerker at man ønsker et buffer i bunn på ca. kr 30.000,-. Det forventes også at klubben vil benytte en del penger på ferdigstilling av brakke.
Det stemmes over forslaget og det blir vedtatt mot tre stemmer.

8) Vedta budsjett for 2013
Kjell leser opp punktene i det fremlagte budsjettet. Følgende kommentarer kommer frem. Støtte fra NLF til arrangement av Nordisk mesterskap er ikke med. Forsikring for brakke og utstyr ble ikke betalt i 2012 men er nå med i budsjettet. Styret må innhente tilbud på slik forsikring pluss pålagt underslagsforsikring. Balanse vedrørende klubbmøter går i null. Likeså for mesterskap klubben arrangerer.
Det går frem av budsjettet at klubben forventer større utgifter enn inntekt for 2013. Ca 18000,- forventes blir brukt av kapitalen.
Budsjettet blir således vedtatt.

9) Behandle organisasjonsplan
Ingen punkter innmeldt

10) Valg
Valgkomiteens formann Audun tar ordet. Han forteller at både formann og nestleder ønsker avløsning. Audun benyttet anledningen til å takke disse for strålende innsats gjennom flere år. Begge fikk så en stor applaus for jobben som er utført. Det resterende styre har takket ja til gjenvalg og fikk også applaus.
Valgkomiteens forslag til nestleder: Kim Fritsch. Kim gir en kort presentasjon av seg selv.
Forslag til leder er Hasse Andre Johnsgård. Hasse Andre presenterer seg som en ivrig modellflyger og ser frem til å bidra i styret av klubben.
Begge velges så ved spontan og stor applaus.

Audun ber så om at stafettpinnen vedrørende medlemmer i valgkomiteen går videre til avtroppende formann og nestleder. Ørjan sa seg ikke uvillig til dette. Men det ble presisert at det er styret som utpeker valgkomité.

Årsmøte avsluttes kl. 20.20

Referenter
Tore Jemtegaard

Foto ved Thore Nylund

Bra fremmøte på årets årsmøte. Flere stoler måtte hentes inn i lokalet.

Avtroppende leder Ørjan Rapp takket for seg  og mottok stor applaus fra salen for fin jobb i de årene han har sittet som leder.

Etter den formelle delen viste Thore Nylund frem sitt nyanskaffede gyro stabiliserings sett. Kostbart, men imponerende!

Det lå også fremme et elektromotorisert opptrekkbart understell. Virket lovende. Store dimensjoner og pen gange ved testkjøring.
[Gå til toppen av siden] [Gå til Hovedsiden]

VINGTOR RC CLUB

For kontakt, se link til STYRET
WEB master: Tore Jemtegaard.