HOVEDSIDEN
OM KLUBBEN
KLUBBMØTER
AKTIVITETER
FLYPLASSEN
TERMINLISTE
KLUBBSTYRET
SKRAPHANDEL
ARKIVROM
 
 
ADMIN
 

Arkivrommet

Du er her: ARKIVMENY-> MENY ORGANISASJON->ÅRSMØTEDOKUMENTER-> ÅRSMØTE 2012

Årsmøtet 2012

Nordre Skøyen Hovedgård - 7/2-2012

Last ned i PDF format: Årsmøtereferat - Saksliste - Regnskap - Budsjett.- Årsrapport 2011

Referat fra årsmøte 2012 for Vingtor RC Club

ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 7. FEBRUAR 2012.

Årets årsmøte ble avholdt på Nordre Skøyen Hovedgård den 7. februar 2012. Antall fremmøtte var ca 27. Leder Ørjan Rapp ønsket velkommen og åpnet møtet.

1) Godkjenne fremmøtte representanter
Ørjan forklarte at alle måtte være betalende medlemmer for å kunne stemme. Ingen hadde innsigelser på møtedeltakerne. Godkjent!

2) Godkjenne saksliste og forretningsorden
Ingen hadde innsigelser på sakslisten. Godkjent!

3) Velge dirigent og referent
Kjell Aanvik ble forespurt som møteleder mens Tore Jemtegaard ble foreslått som referent. Begge takket ja til jobben.

4) Behandle klubbens årsmelding
Tore Jemtegaard leste opp årsmeldingen. Sigurd Henrichsen kommenterer at det mangler et avsnitt om de to høyt verdsatte medlemmene som gikk bort i 2011. Sigurd mener det også burde være et avsnitt om medlemsutviklingen i løpet av året.
Det ble besluttet at avsnitt om dette føres inn i årsmeldingen. Årsmeldingen ble således godkjent.

5) Behandle klubbens regnskap
Da kassereren dessverre ikke kunne være tilstede gikk Ørjan selv igjennom regnskapet. Bunnlinjen viser et overskudd på ca. 11.000,-. Dette forklarte Ørjan med at klubben ikke har gjort det den hadde planlagt gjennom året, som f. eks. bytte ut klubbhuset.
Ørjan gir så kommentarer til en del av enkeltpostene. Det er gitt tilskudd til opparbeiding av ny vei forbi en av gårdene. Gressmaling er merkespray for oppmerking.
Per Erik Sørhaug påpeker at regnskapets oppsett bør være likt og gjenkjennelig fra år til år.
Med dette ble regnskapet godkjent.

6) Behandle innkomne forslag
Det var ingen forslag innsendt fra medlemmene i år.
Styret hadde ført opp to forslag:
1. Øke betaling for flyplassleie.
Ørjan forklarte om bakgrunnen til forslaget, generell prisstigning, utvidet bruk osv. Forslaget ble vedtatt i en størrelsesorden på kr 500,- til hver av grunneierne.
2. Arrangere NM F3A 2012.
Espen Kvien ble bedt om å orientere. Han forteller at det er nedsatt en arbeidsgruppe på fem personer som vil jobbe med dette arrangementet. Plass er under undersøkelse mens tidspunkt vil mest sannsynlig bli 8 - 12 august.
Forslaget ble vedtatt.

7) Fastsette kontingent for 2013
Kontingenten ble foreslått å være uendret kr 350,- for 2013.
Tor Andreassen nevner mulighet for kronerulling dersom det skulle vise seg å dukke opp behov for midler til strakstiltak. Dette ble vedtatt.

8) Vedta klubbens budsjett for 2012
Ørjan deler ut et oppdatert budsjett og går igjennom flere endringer.
1. Flyplassjef får dekket sine utgifter med kr 970,- (medlemskontingent) pluss kr 2500,- pr år.
2. Treningsanlegget. Det forventes å bli kostbart å få ny brakke på plass.
3. Det jobbes med mulighet for tilknytning til fastnettet for sikrere lademulighet. Et alternativ som vurderes, er å dra en kabel fra Mørk.
4. Ørjan mener det ikke er noen hensikt for klubben å sitte på store pengebeløp.
5. Utgående saldo vil være kr 33.000,- og det ligger an til å benytte kr 25.000,- til brakke og et tilsvarende beløp for strømtilkobling.
6. Det ble så forslått å slå punktet treningsanlegg og strøm sammen til et punkt, stort kr 50.000,-. Vedtatt.

9) Klubbens organisasjon
Ingen endring planlagt i år. Dette punktet kan bli aktuelt neste år da ny NLF lov er på plass.

10) Valg
Valgkomiteens leder Audun Thinn forteller om ringerunde til det sittende styret og hvor alle sa ja til gjenvalg. Dette ble anerkjent og godkjent ved akklamasjon.

Valgstyret tok gjenvalg.
Revisorer tok gjenvalg.

Det nye styret for 2012 blir da slik:

Leder: Ørjan Rapp
Nestleder: Tor Andreassen
Kasserer: Jaran Kristoffer Røsaker
Sekretær: Tore Jemtegaard
Styremedlem: Thore Nylund
Styremedlem: Steinar Olsen

Fagansvarlige:

Flyplassjef/miljøleder: Axel Nordli

Valgkomité:

Leder: Audun Thinn
Medlem: Per Gundersen

Revisorer:

Revisor: Per Erik Sørhaug
Revisor: Knut Aker

Ørjan ba så medlemmene om et minutts stillhet for å minnes Scott og Morten som gikk bort fra oss i året som gikk.
Etter dette kom han med et gledelig budskap: Ny flyplassjef er oppnevnt og det er Axel Nordli. Axel gjorde så en fin presentasjon seg selv og fortalte at han ser frem til jobben og lovet å gjøre så godt han kan med å holde oppsyn med plassen.

Møte hevet 19:55

Etter det offisielle årsmøtet ble det tid for kaker, kaffe og utlodding. Etter dette holdt Espen, Arnfinn og Audun et meget bra foredrag om innendørsflyging med flott Power Point presentasjon og fremvisning av modeller.

Referenter:
Tore Jemtegaard og Per Erik Sørhaug

 

 

Espen og Audun hadde med seg to eksempler på innendørsmodeller for acroflyging.


Espen hadde laget en flott Powerpoint presentasjon av hva F3P er for noe. Innendørs acrobatic flyging.

Arnfinn Lie fortalte om innendørsflygingens oppstart i Norge. Viktig å få med historikken.

Tilslutt var det trekning av kveldens lotteri...

Det ble Jan Rapstad som denne gang vant en regulator.
[Gå til toppen av siden] [Gå til Hovedsiden]

VINGTOR RC CLUB

For kontakt, se link til STYRET
WEB master: Tore Jemtegaard.